about-banner-image
blog-image

Ø  Pazarlama Araştırmaları: Pazarlamayla ilgili konularda bilgi toplama, bilgi işleme ve bilgi analizi sürecidir.

Problemin tanımlanmasıyla başlar, araştırma, rapor ve faaliyet önerisiyle biter.

Pazarlama fırsatları ve pazarlama problemlerinin belirlenmesi ve tanımlanması, bu fırsat ve tehditlere karşı oluşturulabilecek pazarlama faaliyetlerinin yaratılması, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, pazarlama performansının kontrol edilmesi ve bir süreç olarak pazarlama anlayışının geliştirilmesi amacıyla bilimsel yöntemlerin kullanımını içeren ve tüketici, müşteri ve kamuoyunu bilgi yolu ile pazarlamacıya yaklaştıran bir süreçtir.

Ø  Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları  :Memnuniyet modelleri stratejik planların geliştirilmesine yönelik girdi sağlamaktadır. Bu modeller ile güçlü/ rekabet üstünlüğü yaratacak alanlar belirlenmekte, dolayısıyla korunması/ devam ettirilmesi gereken alanlar tespit edilebilmektedir. Zayıf/ geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilebilmekte, dolayısıyla iletişim ya da performans iyileştirme aksiyonları alınabilmektedir.


Ø  Kurumsal İmaj Araştırmaları: Çağdaş organizasyonların karşılaştıkları temel sorunlardan biri, toplumun onu nasıl algıladığı ile ilgilidir. İngilizce "Perception" olarak adlandırılan "algılama"", çevremizdeki her şeyi girdilere bağlı olarak anlamlı bir çerçeve oluşturmak üzere seçmek, ayıklamak, organize etmek ve onları yorumlamak için kullanılan yöntemler olarak tanımlanabilir. Gün geçtikçe kuruma ilişkin mesajlar, gereksinmeler hiyerarşisinin tepesine doğru çıkmakta olan kişiler tarafından süzülmekte, bu da kurumları, bu filtrenin içinden geçebilecek yeni mesajlar yaratmaya yönlendirmektedir.     Dolayısıyla imaj, kurumsal işleyiş için iki nedenden dolayı önemlidir. Birincisi, bağlılıkları ortaya çıkarmak ve sürdürmek için gerekli bilgileri sunarken, ikincisi örgütün sürekliliği için önemli olmaktadır. Çünkü, örgütlerin yaşam olasılıklarını yükselten imaj, kurumların ürün ve hizmetlerinin satın alınabilmesini ve örgüte olan memnuniyeti önemli derecede etkilemektedir. Dolayısıyla kurum ve kuruluşların iş başarısını ilgilendiren ve etkileyen tüm birey ve grupların nezdinde söz konusu kurumun "dışarıdan görünen yüzünü" daha iyi anlamak ve tanımlayabilmek için yapılan araştırma tekniklerine "kurumsal imaj araştırmaları" demekteyiz. Kurumsal imaj araştırmalarında hedef, birey ve gruplarla fokus grup toplantıları veya derinlemesine mülakatlar yapılır ancak bu görüşmelerde soyut imgelere ulaşabilmek için farklı projektif teknikler uygulanır.

Ø  Marka Araştırması: Marka yönetimi ve marka iletişimi konularında hızlandırılmış yoğun bir programdan oluşan Marka Eğitimi Micro MBA programı;hedef kitle olarak pazarlama profesyonellerine ya da marka konusunda kariyer yapmak isteyen profesyonel/girişimci adaylarına hitap etmektedir.

Marka Eğitiminde aktarılan bilgilerin beceriye ve yetkinliğe dönüşmesi için eğitimin son günü tamamen konu anlatımından uzak, katılımcıların gruplar içinde çalışmasını sağlayacak bir projeye ayrılmıştır. Sınıf içinde yapılan uygulama çalışması; anlatılanların unutmaması ve pekiştirilmesi içindir. Öğrenmek ancak deneyimlemekle gerçekleşir. Bir günlük çalışma, sadece sevimli ve renkli sunum sayfalarına bakmayıp, bir pazarlamacıyı saatlerce dinlememeniz, onun yerine size anlatılanları deneyimlemeniz için tasarlanmıştır

Ø  Pazar Araştırması : Çeşitli piyasalardaki talep koşulları, belirli mallara ilişkin satış tahminleri ve yeni pazarların geliştirilmesi konularında yürütülen araştırma.

Stratejik kararlar alırken faaliyet gösterilen veya gösterilecek pazarı doğru değerlendirmiş olmak en önemli ön koşullardan biridir. Rekabetin ve rakiplerden daha iyi performans göstermenin anahtarı, öne çıkan büyüme alanlarını ve pazar trendlerini iyi anlayabilmektir.Başarılı bir iş stratejisi geliştirmek; işin, piyasanın ve müşterilerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirmektedir. Piyasa dinamiklerini çok iyi takip etmek, rekabetçi ortamda uzun vadeli dayanabilmek, dış çevrede oluşan hızlı gelişmelere tepki verebilmek için pazar araştırmalarının doğru ve sağlıklı yapılması gerekir.

Ø  Ürün Konsept Araştırması:Yeni bir restoran açacaksınız, yeni bir ürün sunacaksınız, yeni bir marka yaratacaksınız ya da yeni bir ofis açacaksınız. Bu durumda sizin bir konsepte ihtiyacınız var.Sayısız içeriğe maruz kaldığımız, birbirinden kalifiye uygulamaların yapıldığı günümüzde, her şeyi takip etmek çok zor. Daha da önemlisi arama motoruna yazıp çıkan görsellerden fikir edinmeniz imkansız.

Türkiye ve Dünya’da size ilham verebilecek konseptleri bulmak, bu konseptlerin size nasıl uyarlanabileceğini gözlemlemek ve analiz etmek, gerektiğinde farklı bir konseptin yatırımcısı olabilmenizi sağlamak bu hizmetin temel tanımı.

Farklı pazarlarda bulunan iyi fikirleri çıkartmak samanlıkta iğne aramak gibi. Hangisinin en iyi olduğuna karar vermek çok zor. Ama elinizde güçlü bir mıknatıs var ise, o kadar da zor değil. Sizin için bu görevi üstleniyorum.

Ø  Talep Tahmini Araştırması: Talep tahmini, tüketicilerin gelecekte ne miktar mal ve hizmet talep edeceklerinin kestirilmesi işlevidir. Bu tahmin işletmenin üretim seviyesi­nin saptanmasında temel oluşturur. Hangi ürünün üretileceği, tüketicilerin bu üründen ne miktar talep edecekleri ve bu talebin çoğunlukla hangi tarihlerde gerçekleşme olasılığının bulunduğu talep tahminleri ile yorumlanır.

Ø  Konumlandırma Araştırması :  EZHAR KURUMSAL bir markanın tüm yaşam çemberi boyunca yaptığı araştırmalar yoluyla kurumların bilgi ihtiyacını karşılamaktadır. Stratejik marka analizinin adımlarından biri olarak tüketici, rekabet ve marka analizine yönelik araştırmalar yapar, markanın hangi özellikleri ile ön plana çıktığını ve hangi markalarla yakın konumda olduğunu saptamak için konumlandırma araştırmaları yapar ve markanın iletişim faaliyetlerini takiben hem markanın iletişim faaliyetleri boyunca verilen mesajların etkinlik düzeyini ölçer hem de sunulan fayda zincirinin ve marka kimliğinin ne derece algılandığını tespit eder.

Ø  Eğitimin Etkinliği Araştırması : Eğitim etkinliğinin ölçümü, “eğitimin amaçlarının gerçekleşme düzeyinin, eldeedilen faydaların, eğitimin değerinin, eğitimin geliştirme olanaklarının ve eğitimsorumlularının performanslarının değerlendirilmesi için yapılan sistematik bir çalışma” olarak tanımlanabilir.Günümüze kadar yapılan teorik çalışmalar ile alan araştırmalarında, EEÖçalışmalarının üç boyutu olduğu görülmektedir.2 İlk boyut, eğitim programınınhazırlanması ile ilgilidir. Eğitimin tasarlanması, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarınıkarşılama düzeyinin ortaya konması ve eğitim programının planlanan şekilde uygulanıpuygulanılamayacağına ilişkin değerlendirmeler bu boyutun içinde yer almaktadır.Çalışmaların başlangıcı, eğitim ihtiyacının belirlenmesi aşamasına kadar uzanmakta veeğitim programı ihtiyaç sahipleriyle buluşuncaya kadar sürmektedir.

Ø  Gizli Müşteri :Gizli Müşteri çalışmaları, birçok sektörden, farklı ölçeklerdeki firmaların müşterilerine sunmuş olduğu her türlü hizmet ve kalite standartlarının kontrol edilmesi, elde edilen ham verilerin anlık ve ileriye dönük kullanılabilir sayısal verilere dönüştürülmesine dayanan çalışma projeleridir. EZHAR KURUMSAL Gizli Müşteri Araştırmaları ile;
 hizmet aşamalarını, müşterilere sunulan hizmetleri, hizmet sunulan mekanın fiziksel görünümü, personel davranışları vb. kriterleri önceden konulmuş standartlar çerçevesinde müşteri gözüyle gözlemliyor ve standart dışı tanımlanan konuların neler olduğunu saptıyor.