about-banner-image
blog-image

STRATEJİ EĞİTİMLERİ

Stratejik planlama geleceğin tasavvur edildiği ve şekillendirildiği, ona ulaşmak için gerekli prosedürlerin geliştirildiği süreçtir. Bu çalışma ile stratejik planlama ve stratejik düşünme sürecinin kurgulanması ve şirket çalışanlarının ulaşmak için çabalayacağı ortak bir vizyon ve misyon ve şirket değerleri belirlenerek gelecek öngörüsünün netleştirilmesine çalışılır.

Bu eğitimle bu çalışmanın nasıl düşünülerek planlanacağı ve yürütüleceği, bu esnada karşılaşılan zorluklar ve aşma yolları ve strateji oluşturma ile ilgili temel bilgiler verilmesi amaçlanır.

Programın Genel İçeriği:

Ø  Stratejik Yönetim: Stratejik yönetim bir organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesi için doğru stratejiler geliştirmesini, bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamasını ve sonuçlarını değerlendirerek hedefine doğru gidip gitmediğini belirlemesini sağlayan yönetim sürecidir. Stratejik yönetim süreci organizasyonun her alt birimi bazında farklılık göstermez. Organizasyonun geneli için belirlenen bir stratejik yönetim konsepti vardır ve bütün alt birimler üst yöneticilerin sorumluluğundaki bu stratejik yönetim konsepti doğrultusunda üzerlerine düşeni yaparlar. Stratejik yönetimin kullandığı araç stratejik plandır. Stratejik plan da stratejik düşünmeyi desteklemektedir. Dolayısıyla stratejik yönetim aslında organizasyonun yönetiminde stratejik düşüncenin uygulanması olarak da tanımlanabilir. Stratejik düşünme “Doğru şeyi mi yapıyoruz” sorusunu sorma anlamına gelir ve şu üç şeyi içermesi gerektirmektedir:

·         Amaç ya da sonuç - stratejik düşünen biri bir şeyler yapmaya çalışıyordur

·         Çevreyi anlama - özellikle bu sonucu etkileyen/engelleyen rakip ya da engelleyici güçleri anlama

·         Rakip ya da engelleyici güçlere karşı etkili planlar geliştirebilme becerisi

 

Ø  Stratejik Planlama: Stratejik planlama bir yönetim aracıdır. Diğer bütün yönetim araçları gibi sadece tek bir amaç için kullanılır: organizasyonun işini daha iyi yapmasına ve kendi enerjisine odaklanmasına yardımcı olmak, çalışanlarının aynı amaç için çalışıyor olmalarını sağlamak, faaliyette bulunduğu ortamın çevresindeki değişikliklere göre yönünü belirleyip o yöne doğru gitmesini sağlamak. Kısaca stratejik planlama bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve neden yaptığını şekillendiren ve ona bu konularda kılavuzluk yapan temel kararları ve eylemleri geleceğe odaklı olarak üreten sistemli çabadır.

Ø  Stratejik Yönetim Simülasyonu: Bir kişi ya da işletmenin belirli amaçları olduğunda, planlama yapmak zorunlu hale gelir. Planlama konusu son yillarda büyük ölçüde dikkat çekmiştir. Bilhassa stratejik planlama sahasi ilgi konusu olmuştur. Bu baglamda, finans, pazarlama, üretim, ürün geliştirme uzmanlık alanlarında, stratejik planlama büyük önem taşımaktadır.Katılımcılar, ekipler halinde çalışır. 3-4 kişilik ekiplere ayrılan katılımcılar, üretim, pazarlama, satış ve finans yöneticiliği gibi farklı rolleri üstlenir. Ekipler birbirleri ile rekabet ederek satış, pazarlama, üretim, ArGe ve mali stratejileri planlayıp yürütür. Kendilerini "üst düzey yönetici gerçekliğinde" bulan katılımcılar, simülasyon boyunca yönetimini üstlendikleri bir şirketin stratejik, operasyonel ve mali değişkenlerini kontrol etme olanağına sahip olur

Ø  Küresel Stratejiler:

·         Çeşitli ülkelerdeki birimler bir merkeze bağlıdır ve onun kontrolü altındadır.

·         Uluslararası merkezi çeşitli ülke pazarları için standart ürün arayışları ve çalışmaları yapar

·         Ölçek ekonomisi yaratmak için üretim faaliyetleri de bir merkezden gerçekleştirilir