about-banner-image
blog-image

Eski ve Yeni Binalara ENERJİ KİMLİK belgesi Hazırlanır

Bu belgeyi verebilmek için Yetkili Mühendislerin belli yerlerden yetkili olması gerekmektedir. Yapılan işlem Enerji kimlik belgesi çıkacak olan Binalara genel bir gözetim sonrasında hazırlanır. Gözlem sonrasında ortaya çıkacak olan rapor ısıtma sisteminden tutun harcanan enerji ,sağlamlığı, yalıtımı vs.. değerler sizlere rapor olarak ve kimlik olarak verilir. 2 adet olan belge biri sizle kalmak şartı ile diğeri yetkili kuruluşlara gönderilir. Böylece yapacağınız düzenlemeler ne kadar masraf harcadığınızı hesaplayarak karşınıza çıkacak olan rapora göre hareket etmenizi sağlar.

Enerji kimlik belgesini EVD (Enerji Verimliliği Danışmanı) şirketler tarafından verilmektedir. Bu belgeyi verecek şirketlerin belli bir mühendislik kadrosuna sahip olması ve belli kurumlardan belli eğitimleri almış olmaları gerekmektedir. Eğitimli mühendisler Binanıza gelerek bazı ölçümleri yapmakta ve bu ölçümleri bayındırlık tarafından sağlanan web tabanlı bir programa girerek enerji katsayısını hesaplamaktadır. Bu katsayıya göre binanızın hangi enerjı sınıfında olduğu ortaya çıkmaktadır.

Binanın Enerji sınıfını neler etkiler?

Aktif kullanım alanı 1000 m2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar için;

Bina ile ilgili genel veriler.

Düzenleme ve düzenleyen kişi bilgileri

*Binanın aktif kullanım alanı (m2).

*Binanın ne amaçla kullanıldIğı.

*Binanın ısıtma/soğutma yöntemi, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıcak su temin şekli vs gibi hizmetler için kullanılan toplam enerjinin miktarı (kWh/yıl).

*Tüketilen her tip enerjiye göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl).

*Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketim miktarının A - G arasında değişen bir skalaya göre göre sınıflandırılması.

*Nihai enerji tüketiminin sebep olduğu sera gazı salınımının yıllık miktarı(kg CO2/m2-yıl).

*Binadan salınan yıllık sera gazının A-G arasında değişen bir skalaua göre sınıflandırılması (kg CO2/m2-yıl).

*Binanın aydınlanma için tükettiği enerji miktarı(kWh/yıl).

*Birincil enerji tüketimine göre sınıflandırılaması.

*Nihai enerji tüketimine göre ve sera gazları emisyonu sınıfı gösterilir.

Enerji Kimlik Belgesinin bir kopyası bina sahibinde muhafaza edilir. Başka bir kopyasıda bina giriş kısmında rahatlıkla görülebilecek bir yerde bulunmalıdır. Bina alım/satım ve kiralama işlemlerinde Düzenlenmiş olan Enerji kimlik belgesi binayı alan/kiralayan kişiye verilmektedir. Yasal düzenleme sonunda mevcut binalarda al/sat işlerinde ve kiralama işlerinde bu belge zorunlu hale getirilmiştir.

Binanın yıllık enerji ihtiyacının değiştiği durumda Enerji kimlik belgesi yönetmeliğe uygun olarak yeniden düzenlenir.

Enerji Kimlik Belgesi, tüm bina için yada isteğe bağlı olarak kat mülkiyeti gibi her ev için ayrı ayrıda düzenlenebilir.

Enerji kimlik belgesinde daha iyi bir sınıflandırmaya sahip olmak için dikkat etmeniz gereken püf noktaları şu şekilde sıralayabiliriz.

*Binanızın izolasyonunu yaptırın. Genelde ısı kaybı, %40 çatıdan, %20 zeminden ve pencerelerden kaynaklanmaktadır.

*Yeni yapılan evlerin mimarisinin daha fazla gün ışığı alacak şekilde tasarlanmalıdır.

*Daha iyi yalıtımlı pencereler seçilmelidir.

*Fazla kullanılan yaşam alanlarında tasarruflu aydınlanma ürünlerini tercih ediniz. Yeni led aydınlanma teknolojisi ile daha fazla tasarruf yapabilir ve çevremizi koruyabilirsiniz.

*Güneş enerjisi ve rüzgar gibi alternatif/yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanılmalı, yoğuşmalı ve daha fazla verimli kombiler kullanılmalıdır.

*Merkezi ısıtma sistemlerinde otomatik programlanabilir kontrol cihazları kullanın.

Günümüzde Enerji tüketimi hat safalardadır buda dünyamızın aşırı kirlenmesine neden olmaktadır. Daha temiz bir dünya ve gelecek için lütfen enerjiyi verimli kullanalım.

BEP-TR Yazılımı ile yetkili ekb uzmanlarımız ile en kısa zamanda enerji kimlik belgesi düzenleme hizmetini vermekteyiz.

İlgili idareler, Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, Yatırımcı kuruluşlar, Bina sahipleri,

• Bina yöneticileri veya enerji yöneticileri, İşletmeci kuruluşlar, İşveren veya temsilcileri, Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler, Uygulayıcı yükleniciler ve üreticiler, Binanın yapılmasında, kullanılmasında ve enerji kimlik belgesi düzenlenmesinde görev alan müşavir, danışman, proje kontrolüyapan gerçek veya tüzel kişiler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, denetleme kuruluşları ve işletme yetkilileri, görevli, yetkili ve sorumludur.

• Projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde, proje müellifleri; yapımın eksik veya hatalı olması veyahut standartlara uygun olmaması halinde ise, varsa yapı denetim kuruluşu ve yüklenici veya yapımcı firma, yetkileri oranında sorumludur.

• Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, yöneticisi veya varsa enerji yöneticisi veya işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur.

• İlgili idareler, sorumluluğun takip, tespit ve gereğinin yerine getirilmesi hususunda görevli ve yetkilidir.

• İlgili idareler ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, projelerin ve uygulamaların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler.

• Bu Yönetmeliğe uygun tasarım ve uygulaması yapılmayan binalara yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi verilmesi durumunda, ilgili idareler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar ve varsa yapı denetim kuruluşları sorumlu olur.

• Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

• Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

• Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.

• Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde bir yıl içinde yenilenir.

• Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

• Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesinden, yetkili kuruluşun ilgili personeli ve yetkili kuruluş adına kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur.

• Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.

• Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir. Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Kimlik belgesi düzenlenmek zorundadırlar.

• Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde (2017 tarihine kadar ) Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. (Alım-Satım ve kiralama işlemi olursa hemen düzenlenir.)